“Infinity of Art Inspiration” นิทรรศการประจำปีขัวศิลปะครั้งที่ 8 นำเสนองานศิลปะหลากหลายแขนงได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมและศิลปะการแสดงร่วมสมัยกว่า 300 ผลงานจากศิลปินกว่า 300 ท่านทั้งศิลปินชาวเชียงรายและศิลปินจากเครือข่ายเมืองศิลปะ (เชียงรายกระบี่โคราช) จัดแสดงที่ขัวศิลปะเชียงราย (ปิดวันจันทร์) – 23 กุมภาพันธ์