เรื่อง : นายแพทย์จิระ ธนะจักร   Photo by Mike Dorner on Unsplash เป็นโรคของคุณผู้ชายที่มักพบตั้งแต่อายุ 45 ปีขึ้นไป และจากสถิติพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งจะพบตอนช่วงอายุระหว่าง 55-60 ปีครับ…