สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายโดยภาครัฐได้มีนโยบายเป็นมติยกเลิกการใช้สามสารพิษเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 อันได้แก่พาราควอตคลอร์ไพริฟอสและไกลโฟเซตการแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิดนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคนไทยจากการที่แผ่นดินอาบสารพิษไปอีกนานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งตัวเกษตรกรเองคนในชุมชนทางการเกษตรไปจนถึงผู้บริโภคที่มีโอกาสได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายและสะสมจนเกิดผลร้ายในอนาคตโดยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเริ่มจาก.. 1. พาราควอต (Paraquat) สารฆ่าวัชพืชมีความเป็นพิษสูงเนื่องจากมีฤทธิ์กัดกร่อนมากไม่มียาต้านพิษโดยข้อมูลจากศูนย์พิษวิทยารพ.รามาธิบดีพบว่าอัตราตายของผู้ป่วยจากสารพาราควอตในประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 10.2 ถือว่ามีความเสี่ยงเกินกว่าจะนำมาใช้อย่างปลอดภัยโดยอันตรายของพาราควอตสามารถรับได้ผ่านทั้งการกินการสัมผัสทางผิวหนังซึ่งเป็นช่องทางหลักส่วนทางเดินหายใจเป็นช่องทางรองการกินเข้าไปร่างกายจะดูดซึมซับความเข้มข้นมากที่ตับและไตโดยความเข้มข้นในกระแสเลือดจะคงที่หลังกินประมาณ 30…