อย่างที่เกริ่นมาตั้งแต่ต้นเรื่อง ความเคลื่อนไหวเรื่องการจัดตั้งกฎบัตรกำลังขยายตัวออกไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศ และถูกหยิบยกให้เป็นเครื่องมือใหม่ในการพัฒนาเมืองในรูปแบบใหม่เพื่อความยั่งยืน หรือ New Urban Development Platform for Sustainable Goals ที่เริ่มเห็นผลลัพธ์ในการรวบรวมผู้คนและแนวคิดการพัฒนาเมืองและจังหวัด โดยการมีส่วนร่วม การใช้ข้อมูล ความร่วมมือ และการใช้เครื่องมือด้านเศรษฐกิจเข้ามามีส่วนในเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ที่ตอบโจทย์ศักยภาพ…