Subscribe Now

Trending News

21 Jan 2020

Feature

Feature

คลองใหญ่ สุดทางบูรพา 

ณ สุดบูรพาทิศ ที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด อำเภอสุดท้ายทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทย รถตู้กำลังพาเรากลับไปเยือน ‘ชุมชนประมงบ้านไม้รูด’ หลังจากเคยประทับใจวิถีชีวิตเรียบง่ายในหมู่บ้านเล็กริมฝั่งทะเลแห่งนี้เมื่อหลายปีก่อน และก็ต้องพกความประทับใจกลับบ้านอีกครั้งเมื่อพบว่าชุมชนยังคงเข้มแข็งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีพื้นบ้านด้วยความภาคภูมิใจในถิ่นฐานและอยากปกปักรักษาพื้นที่ธรรมชาติและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้ยั่งยืน ชุมชนประมงบ้านไม้รูด ซ่อนตัวอยู่ในอำเภอคลองใหญ่ ติดชายแดนกัมพูชาชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง อยู่กินกับน้ำกับปลามาตลอดชีวิต ทั้งตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล ช่วงหลายปีที่ผ่านมา เห็นจำนวนสัตว์น้ำลดลง…

Feature

Kamikochi ดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ 

การเดินทางของฉันมีง่ายๆ เพียงว่าอยากไปชนบทห่างไกลจากเมือง ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและอากาศอันบริสุทธิ์ เดินป่าไม่ยาก ไม่เคยไปมาก่อนและเดินทางไม่ลำบาก หากได้เห็นตัวอย่างการบริหารจัดการเชิงอนุรักษ์ด้วยก็จะดีมาก หลังจากหมุนลูกโลกอยู่หลายรอบ ฉันก็ตัดสินใจเลือกคามิโคจิ (Kamikochi) ดินแดนที่ได้รับคำกล่าวขวัญว่าสวยงามราวสรวงสวรรค์ คามิโคจิ (Kamikochi) เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติชูบุซังกะกุ ในเขตเมืองมัตสึโมโตะทางตะวันตกของจังหวัดนะงะโนะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นพื้นที่บนความสูงเฉลี่ย…

Feature

กฎบัตรเชียงใหม่ก้าวใหม่แห่งการพัฒนา 

ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมานับจากวันที่เชียงใหม่เริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองหลักของการพัฒนากลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงใหม่คือหนึ่งในไม่กี่จังหวัดที่งานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ในมิติสังคมและเศรษฐกิจมีความเคลื่อนไหวน่าจับตาและมีสีสันที่สุดปัจจัยหนึ่งมาจากความอุดมสมบูรณ์และถึงพร้อมด้านทรัพยากรทั้งทรัพยากรธรรมชาติและต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สั่งสมมาเนิ่นนานและอีกปัจจัยสำคัญคือการมีทรัพยากรบุคคลที่มีทั้งความรู้ประสบการณ์และจิตสำนึกความเป็น ‘พลเมือง’  จากอดีตถึงปัจจุบันคนเชียงใหม่จึงได้เห็นการขับเคลื่อนงานพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจจากกลุ่มคนหลากหลายภาคส่วนที่ไม่จำกัดแต่กลุ่มภาครัฐและปรากฏการณ์การเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดครั้งใหม่ที่กำลังก่อตัวและได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มภาคเอกชนคือแนวคิดการขับเคลื่อน ‘กฎบัตรเชียงใหม่’ แนวคิดที่มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อการพัฒนาจังหวัดให้รุดหน้าบนหลักการของข้อตกลงร่วมที่พิจารณาหารือและกำหนด ‘ประเด็นสำคัญ’ โดยคนในจังหวัดซึ่งแนวคิดกำลังได้รับการพัฒนาและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องโดยเครือข่ายภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคประชาชนและกลุ่มนักวิชาการผ่านการสนับสนุนของสกสว. และสมาคมผังเมืองไทยด้วยการเคลื่อนงาน ‘กฎบัตรเชียงใหม่’ กำลังเดินหน้าอย่างเข้มข้น COMPASS ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562 จึงเรียนเชิญไพรัชโตวิวัฒน์รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในสมาชิกผู้ริเริ่มก่อรูปการขับเคลื่อนกฎบัตรเชียงใหม่มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวการพัฒนากฎบัตรและความก้าวหน้าให้คนเชียงใหม่ได้รับรู้รับทราบเชื้อเชิญให้ทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลง…

Feature

´กฎบัตร´ นวัตกรรมความร่วมมือเพื่ออนาคตเมืองที่ดีกว่า 

ทุกวันนี้กว่า 70% ของประชากรโลกตั้งถิ่นฐานและอาศัยกระจุกตัวกันอยู่ในพื้นที่เขต ‘เมือง’  สัดส่วนดังกล่าวชี้ชัดว่านับจากอดีตไปจนถึงอนาคตอันไกลโพ้น  ‘เมือง’ จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดคุณภาพชีวิตโดยรวมของพวกเราทุกคนซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วว่าการเติบโตของเมืองได้เข้ามามีส่วนในการพลิกโฉมหน้าการดำรงชีวิตของเราอย่างมีนัยสำคัญจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่พลเมืองในหลายประเทศทั่วโลกจะรวมตัวกันเพื่อแสวงหาการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เมืองของตนเองโดยไม่นิ่งเฉยละเลยให้เมืองต้องพึ่งพิงการพัฒนาที่มาจากนโยบายของภาครัฐแต่เพียงถ่ายเดียว  สำหรับประเทศไทยวันนี้แนวคิดการพัฒนาเมืองที่กำลังเป็นกระแสและน่าจับตาความเคลื่อนไหวมากที่สุดคือแนวคิดการพัฒนา ‘กฎบัตรแห่งชาติ (National Charter)’ เครื่องมือใหม่ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากภาคธุรกิจเอกชนภาครัฐและภาคประชาชนจนมีการจัดทำกฎบัตรและประกาศใช้แล้วอย่างจริงจังผ่านการขับเคลื่อนของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพร่วมกับกลุ่มผู้นำและพลเมืองที่มีหัวใจรักบ้านรักเมืองเป็นที่ตั้ง หนึ่งในผู้จุดประกายและขับเคลื่อนแนวคิด ‘กฎบัตร’ ในประเทศไทยคือฐาปนาบุณยประวิตรนายกสมาคมการผังเมืองไทยนักผังเมืองและอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเด็นการนำแนวคิดใหม่เรื่องการพัฒนาเมืองมาชักชวนให้กลุ่มนักธุรกิจตามหัวเมืองต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)…

Feature

ความก้าวหน้า ‘กฎบัตร’ ทั่วประเทศ 

อย่างที่เกริ่นมาตั้งแต่ต้นเรื่อง ความเคลื่อนไหวเรื่องการจัดตั้งกฎบัตรกำลังขยายตัวออกไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศ และถูกหยิบยกให้เป็นเครื่องมือใหม่ในการพัฒนาเมืองในรูปแบบใหม่เพื่อความยั่งยืน หรือ New Urban Development Platform for Sustainable Goals ที่เริ่มเห็นผลลัพธ์ในการรวบรวมผู้คนและแนวคิดการพัฒนาเมืองและจังหวัด โดยการมีส่วนร่วม การใช้ข้อมูล ความร่วมมือ และการใช้เครื่องมือด้านเศรษฐกิจเข้ามามีส่วนในเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ที่ตอบโจทย์ศักยภาพ…

Feature

4Rester จุดประกายพัฒนาเมืองโคราช ด้วยประเด็นสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วม 

นครราชสีมา (โคราช) ได้ชื่อว่าเป็นเมืองใหญ่ที่มีบุคลิกความซับซ้อนอย่างเขตเมืองในระดับเดียวกับเมืองหลักอื่นๆ ในแต่ละภูมิภาค ลองจินตนาการประเด็นที่เกี่ยวกับ ‘เมือง’ ในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต ดูสิ! เมืองอย่างโคราชก็กำลังเผชิญชะตากรรมคล้ายกัน ในเรื่องเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังขยายตัวด้วยอัตราเร่งสูงลิ่ว สวนทางกับความเข้มแข็งของเครือข่ายและบทสนทนาว่าด้วยฉันทามติของการพัฒนาเมือง (ซึ่งภูเก็ต และขอนแก่น ก้าวข้ามกำแพงแห่งความท้าทายนี้มานานแล้ว…

Feature

3 โครงการใหญ่ในเมืองโคราช 

โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน (เฟสแรก) กรุงเทพฯ—โคราช เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย—รัฐบาลจีน ดำเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยเส้นทางทั้งหมดของโครงการเริ่มต้นจากสถานีต้นทางที่กทม. สิ้นสุดที่สถานีปลายทางจังหวัดหนองคาย กรอบวงเงินลงทุน 1.79 แสนล้านบาท คาดหมายเปิดให้บริการในปี 2565-2566 ระยะทาง  253 กิโลเมตร ทางรถไฟขนาด…

COMPASS MAGAZINE

© 2019 All right reserved.
ขอสงวนสิขสิทธิ์ในการนำบทความ และรูปภาพ บนเว็บไซต์ compasscm.com ไปคัดลอก เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุด