เรื่อง : นายแพทย์จิระ  ธนะจักร    Photo by Mega Caesaria on Unsplash หลักในการสร้างเมือง คนโบราณจะยึดเอาแม่น้ำสายใหญ่ๆ เป็นหลัก เพื่อที่จะใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งและการใช้ประกอบอาหารเพื่อดำรงชีพ เป็นต้นว่าเชียงใหม่บ้านเราก็ตั้งอยู่สองฝั่งของสายน้ำปิง…