นครราชสีมา (โคราช) ได้ชื่อว่าเป็นเมืองใหญ่ที่มีบุคลิกความซับซ้อนอย่างเขตเมืองในระดับเดียวกับเมืองหลักอื่นๆ ในแต่ละภูมิภาค ลองจินตนาการประเด็นที่เกี่ยวกับ ‘เมือง’ ในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต ดูสิ! เมืองอย่างโคราชก็กำลังเผชิญชะตากรรมคล้ายกัน ในเรื่องเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังขยายตัวด้วยอัตราเร่งสูงลิ่ว สวนทางกับความเข้มแข็งของเครือข่ายและบทสนทนาว่าด้วยฉันทามติของการพัฒนาเมือง (ซึ่งภูเก็ต และขอนแก่น ก้าวข้ามกำแพงแห่งความท้าทายนี้มานานแล้ว และเดินหน้าการพัฒนาเมืองไปได้ไกลโข)

โจทย์เรื่องการรวมตัวของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาเมืองของโคราช มีความใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ เมืองใหญ่ที่มีความพยายามในการก่อตัวเป็นเครือข่ายพัฒนาเมืองยังอยู่ในขั้นการก่อรูปสร้างร่าง แม้จะมีการทำงานร่วมด้วยช่วยกันในหลายๆ งาน แต่ฉันทามติเชิงรูปธรรม เช่น บริษัทพัฒนาเมือง หรือกฎบัตรจังหวัด ก็ยังอยู่ในช่วงตั้งไข่

คณะทำงานพัฒนาเมืองของโคราชที่ริเริ่มการดำเนินงานพัฒนาเมืองได้เกาะขบวนไปกับการเคลื่อนรูปแบบการพัฒนาเมืองแบบใหม่ที่นำเสนอโดย สกสว. (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) และสมาคมการผังเมืองไทย ผ่าน กลุ่มนักวิชาการด้านสถาปัตยกรรม ที่นำโดย ดร. ศิริวัฒน์ สาระเขตต์ และดร.นิธิ ลิศนันท์ จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ในโครงการสำรวจและวิเคราะห์บริบทการจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวในเมืองนครราชสีมาโดยใช้กระบวนการ Urban Forestry โดยมุ่งหวังว่าการหยิบยกเอาประเด็นสิ่งแวดล้อมอย่างเรื่องต้นไม้จะเป็นประเด็นเชิงบวกที่นอกจากจะทำให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลเรื่องต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวในเมืองโคราชแล้ว โครงการนี้น่าจะเป็นเครื่องมือในการริเริ่มเชื่อมร้อยความร่วมมือของคนโคราชพัฒนาเมืองในทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเติมข้อมูล อันจะนำไปสู่การขยายความคิดเรื่องการพัฒนาที่รวบรวมเอาความคิด การทำงานของทุกฝ่ายมาผนวกเป็นแผนพัฒนาเมืองในอนาคต

ผลลัพธ์ขั้นต้นจากตัวโครงการฯ ได้แก่การจัด Workshop ร่วมกับนักเรียนนักศึกษาเรื่ององค์ความรู้พรรณไม้ การเก็บข้อมูลลงใน Mobile Application ‘4rester’ ซึ่งได้รับความร่วมมือกับการสนับสนุนจากเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกันเก็บข้อมูลและปักหมุด GPS ให้กับต้นไม้ในเขตเมืองเก่าร่วม 3,000 ต้น

4Rester

Application ปักหมุด-เติมข้อมูลต้นไม้ ให้บริการบนระบบปฏิบัติการ Android เริ่มให้บริการตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดและวัตถุประสงค์เพื่อการสำรวจ นับจำนวน ศึกษาชนิดพันธุ์ต้นไม้ และวิเคราะห์ศักยภาพกับรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการเมืองโคราชในประเด็นสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว รวมถึงการสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่สีเขียวในรูปแบบใหม่ให้คนโคราช นักเรียนนักศึกษาและคนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มเติมและพัฒนาฐานข้อมูลต้นไม้ 

ภายในแอพพลิเคชั่น ประกอบด้วย หน้า ‘แผนที่แสดงต้นไม้’ ที่แสดงตำแหน่งต้นไม้ที่ได้รับการปักหมุดในฐานข้อมูล นำเสนอบนภาพถ่ายดาวเทียม หน้า ‘ต้นไม้ของฉัน’ แสดงข้อมูลต้นไม้ที่เราเป็นผู้เก็บข้อมูล หน้า ‘รายละเอียดต้นไม้’ แสดงข้อมูล ตำแหน่ง รูป ลักษณะรายละเอียดของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด หน้า ‘คะแนน’ แสดงค่าสถิติจำนวนต้นไม้ของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นแต่ละคนที่เก็บได้ โดยมีการจัดอันดับผู้ที่เก็บข้อมูลได้มากที่สุดไปน้อยที่สุด เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสำหรับจูงใจให้ผู้ใช้เข้ามาแข่งขันกันเก็บข้อมูลต้นไม้ 

‘4Rester’ ชื่อแอพพลิเคชั่นมาจากการประสมกันของคำว่า
For (เพื่อ) (ในภาษาอังกฤษมักจะใช้ ‘4’ (Four) เป็นการย่ออย่างง่าย) + Forester (คนรักป่า)
‘4Rester’ รวมความหมายถึง แอพพลิเคชันเพื่อคนรักป่าไม้ ต้นไม้ และพื้นที่สีเขียว